google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

5. ติดตั้งนอกสถานที่ .......................................

รับติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกสถานที่ ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน

ยังมีพื้นที่สำหรับรอการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ช่วยในการลดค่าไฟฟ้า รวม

ถึง ขายไฟฟ้า

เงื่อนไขของการติดตั้ง

         สำหรับการออกติดตั้งนอกสถานที่ เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้า

แต่ละสถานที่ ทางเรา DIY-Solar ได้ปรับรูปแบบการคำนวณค่าใช้จ่ายใน

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ราคาชุดสินค้าที่ท่านต้องการติดตั้ง+ ค่าติดตั้ง + ค่า

เดินทาง + ค่าแรง

* ราคาชุดสินค้าที่ท่านต้องการติดตั้ง

** ค่าอุปกรณ์การติดตั้ง คิดตามค่า วัตต์ ของแผงโซล่าเซลล์ ที่ลูกค้า

ต้องการให้ติดตั้ง = วัตต์ ละ 10 บาท

*** ค่าเดินทาง หมายถึง ค่ารถ+ ค่าน้ำมันรถ = กิโลเมตรละ 10 บาท นับ

จากที่ตั้งของเรา (ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) ถึง สถานที่ ของสถานที่ติดตั้ง ที่รถเข้าถึงได้ไม่รวมค่าพาหนะพิเศษ ที่ใช้

ในการ เดินทางต่อไปติดตั้ง เช่น เรือหรือรถรับจ้างเข้าพื้นที่กันดาร

**** ค่าแรงติดตั้ง เพียง 1,000 บาท ต่อ งาน

 

google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html