google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

- On grid 220V/1 phase System

โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้า (220V ON GRID SYSTEM)

 

โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้า (On Grid System) มีหลักการทำงานอย่างไร


หมายเลขที่ 1 เป็นแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีการทำงานโดยรับแสงพระอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มายัง อินเวอร์เตอร์

หมายเลขที่ 2 เครื่องอินเวอร์เตอร์มีหน้าที่แปลงไฟฟ้าจาก แผงโซลาร์เซลล์ เป็นไฟฟ้า 220 Vac กระแสสลับ และสามารถทำงานร่วม

กับไฟฟ้าบ้านได้โดยตรงจึงทำให้สามารถช่วยในการลดค่าไฟฟ้า 

หมายเลขที่ 3 เป็นชุดสวิตซ์ เปิด-ปิดการจ่ายร่วยกับ โซลาร์เซลล์ 

หมายเลขที่ 4 เป็นชุดโหลด เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านทั่วไป

 

ความหมายของระบบออนกริต

         อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบออนกริต(On-grid System) หรือระบบที่ทำงานสัมพันธ์กับการไฟฟ้า มีชื่อเรียกอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้

โดยทั่วไปว่า กริตไทน์อินเวอร์เตอร์(Grid-Tied Inverter)ลักษณะการทำงานของอินเวอร์เตอร์ระบบนี้จะเหมือนกับอินเวอร์เตอร์โดย

ปกติทั่วไปแต่จะต้องมีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากการไฟฟ้าป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์อีกทางหนึ่งด้วย ตัวอินเวอร์เตอร์แบบนี้ถึงจะ

ทำงาน ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์จะถูกใช้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่ผลิตได้อินเวอร์เตอร์

ก็จะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามาจ่ายให้เพิ่มเติม แต่ถ้าแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้ภายในบ้าน ไฟฟ้าก็จะถูกขายให้กับ

การไฟฟ้าต่อไป(ระบบขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้า-VSPP) กริตไทน์อินเวอร์เตอร์ในปัจจุบันจะตัดการทำงานตัวมันเองทันทีที่ไฟฟ้า

จากการไฟฟ้าดับเพื่อป้องกันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ผ่านไปยังสายไฟของการไฟฟ้าซึ่งจะเป็นอันตรายต่อช่างไฟฟ้าที่จะ

มาซ่อมได้

 

รูปตัวอย่างในการลดค่าไฟฟ้าในสำนักงาน

 

รูปแสดงตัวอย่างการใช้อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งช่วยลดค่าไฟฟ้า

 

         สำหรับตัวอย่างที่เห็นในภาพนี้เป็นการนำระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ร่วมกับไฟฟ้าบ้าน ทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลง และได้มีระบบเช็คอัตราการใช้

ไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในระดับคุม ไม่เกิน 50 หน่วย จะได้ส่วนพิเศษใช้ไฟฟ้าฟรี ทั้งนี้และทั้งนั้นเป็นส่วนที่จะแสดงให้เห็นว่า พลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้

ไม่ได้เป็นแค่การโฆษณาสินค้า แต่นำมาใช้งานจริงที่นี่ และได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงาน ลดโลกร้อน จากการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

      โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้านี้ เป็นระบบที่ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจ

ขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว โรงงานอุตสาหกรรม,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,อบต.,วัด,โรงน้ำแข็ง ,โรงเรียน

โรงสี ฯลฯ ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงจึงสามารถนำระบบนี้ ไปใช้ได้อย่างคุ้มค้า โดยระบบเหล่านี้สามารถนำมาต่อพ่วงกันให้ได้ตามขนาดที่

ต้องการได้

 


 

รูปตัวอย่างการต่อใช้งานอย่างง่ายๆ

 

หมายเหตุ

          บริษัทฯไม่สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายติดตั้งได้อย่างตรงตัว เนื่องจาก ชึ้นอยู่กับ Option และ ระยะทางเดินทางติดตั้ง แต่ละสถานที่ ที่ติดตั้ง

แตกต่างกันบริษัท พร้อมให้คำแนะนำจนกว่าท่านจะทำการ ติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมทำการเชื่อมสายไฟแรงสูง และแนะนำการใช้งานจนแล้ว

เสร็จ พร้อมให้การรับประกันที่ยาวนานถึง Grid Tie Inverter 5 ปี จากการคำนวณ ค่าไฟ หน่วยละ 4,4.5 บาท กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม,วัด,

โรงน้ำแข็ง,โรงเรียน,โรงสี ที่ใช้จำนวนมาก ค่าไฟฟ้าแพงกว่าราคาที่กำหนด เนื่องจาก การไฟฟ้าจะเพิ่มค่า FTและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าไฟฟ้า

อาจเป็น 5,7,8, บาท ศึกษาได้จาก การไฟฟ้า หรือดูจาก ใบเสร็จรับเงินเป็นต้น

 

เงื่อนไขของการติดตั้ง


 • grid tie inverter.jpg
  รายละเอียดชุดลดค่าไฟขนาด 300 วัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโพลีขนาด 300 วัตต์ 1แผ่น สินค้าใหม่กำลัง วัตต์เต็มๆแผงโซลาร์เซลล์ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 25 ปี Grid tie Inver...
  13,400 THB

 • Grid solar Inverter 260w2.jpg
  รายละเอียดชุดลดค่าไฟฟ้าขนาด 600 วัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโพลีขนาด 600 วัตต์ 2 แผ่น สินค้าใหม่กำลัง วัตต์เต็มๆแผงโซลาร์เซลล์ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 25 ปี Grid tie I...
  25,500 THB

 • Grid solar Inverter 900w2.jpg
  รายละเอียดชุดลดค่าไฟฟ้าขนาด 885 วัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโพลีขนาด 300 วัตต์ 3 แผ่น สินค้าใหม่กำลัง วัตต์เต็มๆ แผงโซลาร์เซลล์ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 25 ปี Grid tie...
  38,900 THB

 • grid inverter1200W.jpg
  รายละเอียดชุดลดค่าไฟฟ้าขนาด 1,200 วัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโพลีขนาด 300 วัตต์ 4 แผ่น สินค้าใหม่กำลัง วัตต์เต็มๆแผงโซลาร์เซลล์ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 25 ปี Grid tie ...
  51,000 THB

 • system grid solar inverter 1.5 Kw.jpg
  รายละเอียดชุดลดค่าไฟฟ้าขนาด 1,500 วัตต์ รวมค่าติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ ใช้แผงโซล่าเซลล์ 295 วัตต์ 6 แผ่นรวม 1,770 วัตต์สินค้าใหม่กำลังวัตต์เต็มๆ แผงโซลาร์เซลล์ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า ...
  98,440 THB

 • grid 2.2KW.png
  รายละเอียดชุดลดค่าไฟฟ้าขนาด 2,200 วัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ ใช้แผงโซล่าเซลล์ 295 วัตต์ 8 แผ่น รวม 2,360 วัตต์ สินค้าใหม่ โซลาร์เซลล์ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 30 ปี รับประกันคุณภาพ 10 ปี เ...
  145,800 THB

 • system grid solar inverter 3 Kw.png
  รายละเอียดชุดลดค่าไฟฟ้าขนาด 3,000 วัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ ใช้แผงโซล่าเซลล์ 295 วัตต์ 12 แผ่น รวม 3,540 วัตต์ สินค้าใหม่ โซลาร์เซลล์ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 30 ปี รับประกันคุณภาพ 10 ปี ...
  185,000 THB

 • system grid solar inverter 5 Kw.png
  รายละเอียดชุดลดค่าไฟฟ้าขนาด 5,000 วัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ ใช้แผงโซล่าเซลล์ 295 วัตต์ 18 แผ่นรวม 5,310 วัตต์สินค้าใหม่ โซลาร์เซลล์ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 30 ปี รับประกันคุณภาพ 10 ปี เต...
  320,000 THB

 • Untitled-1.jpg
  โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้า (Hybrid Electric Energy) โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้า (Hybrid Electric Energy) มีหลักการทำงานอย่างไร หมายเลขที่ 1เป็นแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีการทำงานโดยรับแสงพระอาทิตย...
google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html