google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

- โซลาร์โฮม 220 โวลท์

ระบบโซลาร์โฮม
 

    เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 100% โดยใช้ในเขตที่ไฟฟ้ายังเข้า

ไม่ถึง หรือพื้นที่ในการใช้เงินลงทุนสูงในการนำไฟฟ้าเข้า จึงทำให้มีการนำไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามใน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% เหล่านี้จะต้องมีการดูแลระบบของแบตเตอรี่ ให้

ระดับน้ำกรดอยู่ในระดับที่เหมาะสมของแบตเตอรี่

 

รูปแสดงผังระบบการทำงานของโซลาร์โฮม

รูปแสดงผังระบบการทำงานของโซลาร์โฮม

 

อุปกรณ์ในระบบ

1. แผงโซลาร์เซลล์ ทำหน้าที่ เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง(ไฟแบตเตอรี่)

2. แบตเตอรี่ ทำหน้าที่ เก็บกระแสไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ใว้

3. เครื่องควบคุมการจุไฟฟ้า (Charger Controller ) ทำหน้าที่ ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ลงแบตเตอรี่และควบคุมการจ่ายไฟจาก

แบตเตอรี่ไปเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) ทำหน้าที่ เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง(ไฟแบตเตอรี่) เป็นไฟฟ้ากระสลับ 220 V (ไฟบ้าน) สำหรับ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้นี้

เป็นแบบที่มีความทนทานและมีการทำงานแบบ Pure sine wave ขับมอเตอร์ปั๊มน้ำได้สูงถึง 3 HP อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้มีการทำงานเป็นแบบ Pure 

Sine Wave Inverter มีคุณสมบัติเด่นดังนี้ ให้สัญญาณขาออกเป็นเส้นโค้งเรียบเสมอกันจึงเรียกเป็น Pure sine wave สัญญาณไฟฟ้าที่ได้ใกล้

เคียงกับระบบสายส่งมาก เนื่องจากให้กำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่คุณภาพดีที่สุด จึงทำงานได้ดีกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับต่างๆ ทุกประเภท รวม

ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์, ปั๊มน้ำ AC, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และใช้งานกับระบบจ่ายไฟฟ้าภายในบ้านที่ขนาดใหญ่


คำแนะนำ

A. แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle คือแบตเตอรี่ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ คือ สามารถจ่ายกระแสได้มากกว่า

แบตเตอรี่รถยนต์

B. เครื่องแปลงไฟ (Inverter) แบบ Pure Sine Wave เป็นเครื่องแปลงไฟชนิดที่แปลงสัญญาณได้ละเอียด เรียบจึงทำให้สามารถใช้กับเครื่องใช้

ไฟฟ้าได้ทุกชนิด

หมายเหตุ

* ขนาดของโซลาร์โฮมนี้เป็นขนาดเทียบอัตราต่อ1ชัวโมง ตัวอย่างเช่น ชุดโซลาร์โฮมขนาด 150 วัตต์ สามารถ ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 600 วัตต์

ต่อวัน

** ราคาดังกล่าวไม่รวมแบตเตอรี่ สำหรับลูกค้าที่ติดต้องระบบเล็กสามารถใช้ของแบตเตอรี่รถยนต์เองได้หรือ กรณีต้องการระบบเป็นแบตเตอรี่

ชนิด Deep Cycle ที่มีประสิทธิภาพการจ่ายกระแสได้ดี


 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 600 วัตต์ ต่อ 1 วัน รหัสสินค้า :TSH1-600W (ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง) * ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน ...
  15,490 THB

 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 1,000 วัตต์ ต่อ 1 วัน รหัสสินค้า :TSH-1K (ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง) * ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน ...
  14,290 THB

 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 1.2 กิโลวัตต์ ต่อ 1 วัน รหัสสินค้า :TSH1-1.2K (ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง) * ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1...
  19,080 THB

 • Solar Home 000.jpg
  ซลาร์โฮมขนาด 2,000 วัตต์ ต่อ 1 วัน รหัสสินค้า :TSH1-2K (ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง) * ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน ...
  25,790 THB

 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 3,000 วัตต์ ต่อ 1 วัน รหัสสินค้า :TSH1-3K(ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง) * ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน ...
  37,690 THB

 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 4,000 วัตต์ ต่อ 1 วันรหัสสินค้า :TSH1-4K(ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง)* ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน ...
  52,080 THB

 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 4,800 วัตต์ ต่อ 1 วัน รหัสสินค้า :TSH1-4K(ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง)* ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูกตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน ...
  60,080 THB

 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 7,200 วัตต์ ต่อ 1 วัน รหัสสินค้า :TSH1-7.2K(ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง)* ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน ...
  95,670 THB

 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 9,600 วัตต์ รหัสสินค้า :TSH1-9.6K(ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง)* ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน Load r...
  123,880 THB

 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 24,000 วัตต์ รหัสสินค้า :TSH1-24K(ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง) * ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน Load ...
  300,980 THB

 • Solar Home 000.jpg
  โซลาร์โฮมขนาด 14,400 กิโลวัตต์ รหัสสินค้า :TSH-14.4KW(ราคานี้ไม่รวมค่าแบตเตอรี่และค่าติดตั้ง)* ราคาแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ 5,400 บาท ต่อ1ลูก ตารางแสดงอัตราการใช้งานใน 1 วัน ...
  171,870 THB

 • ระบบโซลาร์โฮม เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 100% โดยใช้ในเขตที่ไฟฟ้ายังเข้า ไม่ถึง หรือพื้นที่ในการใช้เงินลงทุนสูงในการนำไฟฟ้าเข้า จึงทำให้มีการนำไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์เข...
google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html